กสทช.อนุมัติจัดอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรฯประจำปี 2555 จำนวน 12 สมาคมฯ - ข่าวการอบรมและสอบ นักวิทยุสมัครเล่น Amateur Radio - หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุ บ้านทุ่งเหียง - Powered by Discuz!

สมัครสมาชิก |เข้าระบบ

หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุ บ้านทุ่งเหียงกระดานข่าวการอบรมและสอบ นักวิทยุสมัครเล่น Amateur Radio › กระทู้ของฉัน

5159

อ่าน

0

ตอบกลับ
กลับไปที่

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

go

กสทช.อนุมัติจัดอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรฯประจำปี 2555 จำนวน 12 สมาคมฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                           ครั้งที่ 4 - 15 / 2555 ประจำปี 2555
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 12 สมาคมฯ สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 - 15/2555 ดังนี้

       1.คุณสมบัติผู้สมัคร

       1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัตร ดังนี้
       1.1.1 มีสัญชาติไทย
       1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

       2. การรับสมัคร
       2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง 12 แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
       2.2 จำนวนการรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 500 คน

       3.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
       3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
       3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
       3.4 กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง 7 ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวระชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

       4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
       4.1 การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น คนละไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย
       4.1.1 ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม 700 บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
       4.1.2 ค่าธรรมเนียมในการจัดการอบรมและสอบ 200 บาท และค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท รวมเ็ป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
       4.1.3 ให้สมาคมที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเ็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเ็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์ก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

       5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
           รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

       6. หลักสูตร
           การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายระเบียบ ฯ

       7. เกณฑ์การรับรองผล
       7.1 ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักศูตร 1 วัน
       7.2 ให้มีคะแนนการสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน และคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
             ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องได้คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับระกศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

            ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554                                                                         นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                                                    ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.ตารางการจัดอบรมและสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2555
รับสมัครรอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรฯ ไม่เกิน 500 คน * จำนวน 12 สมาคมฯ*
ครั้งที่ 4 -15 / 2555

1.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS (63/1 ถ.ภักดี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000)
   25 ก.พ. 2555 โทร.0-7728-7630 โทรสาร 0-7727-2328

2. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบุรีรัมย์ HS3AB (559 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000)
   17 มี.ค. 2555 โทร.08-6428-2767 , 0-81669-1292

3.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด HS2AT(43/1 ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000)
   31 มี.ค. 2555 โทร.0-3952-0308

4.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN (1810/32 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000)
   1 เม.ย. 2555 โทร.0-7531-2155 , 08-1956-2053

5.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต HS8AT (63/736 ถ.วิรัชหงษ์หยก ซ.3/7 หมู่บ้านอนุภาษมโนรมย์ ม.4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000)
   12 พ.ค. 2554 โทร.0-7635-4860 , โทรสาร 0-7652-2143

6.สมาคมวิทยุวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี HS1AR (33/4 สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000)
   26 พ.ค. 2555 โทร.08-3298-2888 , 08-5938-8689

7.สมาคมวิทยุสมัครเล่นอุบลราชธานี HS3AU (198-200 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000)
   9 มิ.ย. 2555 โทรสาร 0-4531-3256 , 08-1264-9305

8.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง HS9AP (วัดนางลาด เลขที่ 123 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000)
   23 มิ.ย. 2555 โทรสาร 0-7467-0599 , 08-4396-7601

9.สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดลำพูน HS5AL (259 ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000)
   14 ก.ค. 2555 โทร.0-5356-1397  , 08-6914-4339

10.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT (1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000)
   28 ก.ค. 2555 โทร.0-3441-1286

11.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี HS2AB (63/3 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000)
   11 ส.ค. 2555 โทร.0-3933-5400 , 08-1686-6603

12.สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM (57/187 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270)
   25 ส.ค. 2555 โทร.0-2389-5550
***************************************************************
**ของเดิมที่อนุมัติปี 54-55**

001.สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS
   14 ม.ค. 2555 โทร.081-9357469 , 038-541145 , 038-541399

002.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา HS3AN
   28 ม.ค. 2555 โทร.081-9760050 , 089-5858268

003.สมาคมวิทยุสมัครเล่นกระบี่ HS8AK
   11 ก.พ. 2555 โทร.075-621144 , 081-5976163ขอบคุณข้อมูลจาก www.khontone.com

TOP

หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุ บ้านท่งเหียง

GMT+7, 2021-5-18 12:01, Processed in 0.008215 second(s), 10 queries.

Powered by Discuz! X1 Licensed
Set By ADMIN (นุ่น) 089-4554885 WEBMASTER (นะ) 089-2572509

© 2001-2010 Comsenz Inc.